• FHU "HELP" na Facebooku
Solar Keymark
Program  dopłat  do  kolektorów

Kolektory słoneczne - dofinansowanie 45%Już drugi rok funkcjonuje program dopłat do zakupu kolektorów słonecznych, w ramach którego beneficjenci będą mogli otrzymać zwrot nawet 45% poniesionych kosztów.


Wszyscy, którzy zechcą skorzystać z dopłat do instalacji kolektorów słonecznych oferowanych przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, mogą ubiegać się o Słoneczny EKOkredyt w Banku Ochrony Środowiska.


Solar Keymark
FHU HELP ma podpisaną umowę o współpracy z bankami wyznaczonymi do obsługi programu.

Oferowane przez nas kolektory posiadają europejski certyfikat na znak „SOLAR KEYMARK”, który jest niezbędny do zaliczenia kosztu kolektora słonecznego do kosztów kwalifikowanych.


O dofinansowanie na zakup i montaż kolektorów do ogrzewania wody użytkowej mogą ubiegać się osoby fizyczne i wspólnoty mieszkaniowe, których domy nie są podłączone do sieci ciepłowniczej.
Program realizowany przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy ze Związkiem Banków Polskich, którego rozpoczęcie zakładano wstępnie na wrzesień 2010, udało się zainicjować kilka miesięcy wcześniej.
Fundusz podpisał umowy z 6 bankami, które w ramach programu dopłat do zakupu solarów będą udzielać preferencyjnych kredytów. Osoby, które będą chciały uzyskać dofinansowanie na zakup kolektorów, będą mogły zgłosić się do jednego z następujących banków:
 • Bank Ochrony Środowiska S.A.
 • Bank Spółdzielczości S.A.
 • Gospodarczy Bank Wielkopolski S.A.
 • Krakowski Bank Spółdzielczy
 • Mazowiecki Bank Regionalny S.A.
 • Warszawski Bank Spółdzielczy


Zasady udzielania kredytów ze środków banków z dotacją NFOŚiGW na częściową spłatę kredytów na kolektory słoneczne

Okres wdrażania
 • Wdrażanie programu: w latach 2010 - 2014
 • Alokacja środków (200 mln zł - w latach 2010 - 2012, 100 mln zł - w latach 2013 - 2014)
 • Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2015 roku.

Terminy składania Wniosków
Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowy o współpracy z NFOŚiGW.

Beneficjenci/Kredytobiorcy:
 • Osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowania jednorodzinnym lub wielorodzinnym budynkiem mieszkalnym, któremu służyć mają zakupione kolektory słoneczne
 • Wspólnoty mieszkaniowe instalujące kolektory słoneczne na własnych budynkach wielolokalowych (wielorodzinnych)
z wyłączeniem odbiorców ciepła z miejskiej sieci cieplnej do podgrzewania ciepłej wody użytkowej lub zasilania centralnego ogrzewania.

Przedmiot kredytowania:
Dotacje udzielane są na zakup i montaż kolektorów słonecznych do ogrzewania wody użytkowej w budynkach, przeznaczonych lub wykorzystywanych na cele mieszkaniowe. Dofinansowanie obejmuje także koszty projektów związane z instalacją kolektorów słonecznych. Efekty realizowanych przedsięwzięć nie mogą być wykorzystywane w działalności gospodarczej.

Koszty kwalifikowane:
1. Kredyt lub część kredytu z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu może być wyłącznie wykorzystana na sfinansowanie:
 • kosztu projektu budowlano-wykonawczego rozwiązania technologicznego dotyczącego montażu instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej sporządzonego lub zatwierdzonego przez osobę posiadającą uprawnienia do projektowania;
 • kosztu nabycia nowych instalacji kolektorów słonecznych (w szczególności: kolektora słonecznego, zasobnika, przewodów instalacyjnych, aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki);
 • kosztu zakupu ciepłomierza spełniającego normy PN EN 1434;
 • kosztu montażu kolektora słonecznego;
 • zapłaconego podatku od towarów i usług (VAT), z zastrzeżeniem, że jeżeli beneficjentowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego lub ubiegania się o zwrot VAT, podatek ten nie jest kosztem kwalifikowanym.

Solar Keymark
2. Do kosztów kwalifikowanych zalicza się koszt kolektora słonecznego, którego dostawca legitymuje się:
 • sprawozdaniem z jego badań na zgodność z normą PN EN-12975-2, wykonanych przez akredytowane laboratorium badawcze oraz aktualnym certyfikatem zgodności, wydanym przez akredytowaną jednostkę certyfikującą lub
 • europejskim certyfikatem na znak „SOLAR KEYMARK” nadanym przez jednostkę certyfikującą.

 1. Jeżeli kolektor słoneczny nie może być uznany za koszt kwalifikowany, również pozostałe koszty przedsięwzięcia uznaje się za niekwalifikowane.
 2. Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej.
 3. Kredytem mogą być objęte wyłącznie koszty kwalifikowane (nie dotyczy kosztu projektu, o którym mowa w ppkt 1.1) poniesione od daty złożenia wniosku o kredyt wraz z wnioskiem o dotację z zastrzeżeniem, że przedsięwzięcie nie może być zakończone przed zawarciem umowy kredytu.
 4. Jeśli część powierzchni budynku, o którym mowa, wykorzystywana jest do prowadzenia działalności gospodarczej, to koszty kwalifikowane pomniejsza się proporcjonalnie do udziału powierzchni przeznaczonej na prowadzenie działalności gospodarczej w całkowitej powierzchni budynku, np. jeżeli działalność gospodarcza prowadzona jest na 20% powierzchni całkowitej, to koszty kwalifikowane zmniejsza się o 20%. Analogicznie postępuje się w przypadku wynajmu pomieszczeń.
 5. W przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% budynku, o którym mowa, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania przez NFOŚiGW.
 6. Jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora słonecznego.

Kwota kredytu:
 • Kwota kredytu może przewyższać wysokość kosztów kwalifikowanych. Dotacją objęta jest wyłącznie część kredytu wykorzystana na koszty kwalifikowane przedsięwzięcia Wysokość kredytu z dotacją wynosi do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, z zastrzeżeniem, że jednostkowy koszt kwalifikowany przedsięwzięcia nie może przekroczyć 2 500 zł/m2 powierzchni całkowitej kolektora;
 • Realizacja kredytu następuje w formie bezgotówkowej poprzez pokrycie udokumentowanych fakturami zleceń płatniczych Kredytobiorcy na konto dostawcy lub wykonawcy dóbr i usług.
 • Kredyt z dotacją nie może być udzielony w ramach prowadzonej przez beneficjenta działalności gospodarczej;
 • Kredytobiorca zobowiązany jest do uiszczania należnego podatku dochodowego od udzielonej dotacji NFOŚiGW.

Postępowanie przy udzielaniu dotacji NFOŚiGW
 1. Wnioski o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt rozpatrywane są, przez Bank, który ma zawartą z NFOSiGW umowę o współpracy. Formularze wniosków udostępnia Bank.
 2. Po podpisaniu umowy kredytu i zrealizowaniu przedsięwzięcia, Kredytobiorca występuje do Banku o wypłacenie dotacji poprzez złożenie protokołu ostatecznego odbioru przedsięwzięcia oraz innych dokumentów określonych w umowie kredytu.
 3. Spłata części kapitału kredytu następuje poprzez przekazanie dotacji przez NFOŚiGW na podstawie wystąpienia Banku potwierdzającego zrealizowanie przedsięwzięcia.

Strona pochodzi z serwisu www.ekologia24.biz

kolektory słoneczne

Strona pochodzi z serwisu
www.ekologia24.biz
Powrót do strony głównej
KONTAKT

(0-33)  845  01  50

(+48) 604 634 578


biuro@fhu-help.pl help@fhu-help.plFormularz kontaktowy


(Proszę wypełnić wszystkie pola)

Podaj swoje imięPodaj swój adres e-mailModel szukanego urządzeniaWpisz swoją wiadomość:

  Szanowni Państwo

RODO

Z dniem 25 maja 2018 r. rozpoczyna obowiązywanie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane popularnie jako „RODO”). RODO obowiązywać będzie w identycznym zakresie we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a więc także w Polsce i wprowadza szereg zmian w zasadach regulujących przetwarzanie danych osobowych, które będą miały wpływ na wiele dziedzin życia, w tym na korzystanie z usług internetowych.

Co to są dane osobowe

Dane osobowe to, zgodnie z RODO, informacje umożliwiające zidentyfikowanie osoby fizycznej. W przypadku korzystania z naszych serwisów takimi danymi są np. adres e-mail, adres IP lub Państwa dane w poczcie elektronicznej. Dane osobowe mogą być zapisywane w plikach cookies lub w przesyłanych w mailach, instalowanych przez nas na naszych stronach i urządzeniach, których używacie Państwo podczas korzystania z naszych usług.

W jakim celu moje dane osobowe będą przetwarzane przez FHU HELP?

Potrzebujemy Pani/Pana danych do tego, by zawrzeć umowę sprzedaży zamówionego towaru. Z zawarciem przez Panią/Pana umowy sprzedaży z FHU HELP wiąże się szereg innych obowiązków - rachunkowych, księgowych, podatkowych. Dlatego w tych celach będziemy przetwarzać Pani/Pana dane. Zbieramy tylko dane potrzebne do wystawienia faktury i wysyłki towaru. Przechowujemy je przez okres wymagany przepisami podatkowymi (okres przechowywania dokumentacji podatkowej).
RODO wprowadza prawo do bycia zapomnianym (a więc wykreślenia wszelkich danych z bazy na żądanie), prawie do zmiany informacji albo ich przeniesienia do innego administratora danych. W takim wypadku prosimy o kontakt mailowy: info (at) fhu-help.pl.

Więcej szczegółów w naszej Polityce Prywatności RODO.

Zamknij